O Amnesty

Amnesty International (AI) usiluje o dodržování lidských práv po celém světě.

AI je dobrovolným sdružením lidí, kterým není lhostejné porušování lidských práv kdekoli na světě a chtějí se mu postavit. Proto vedou kampaně, pořádají veřejné akce, zastávají se jednotlivých obětí bezpráví a usilují o systémové změny. Obrací se na vlády, mezinárodní instituce, ozbrojené politické skupiny, soukromé společnosti a další nestátní aktéry. Základem práce AI je spolehlivý výzkum.

Nezávislost a nestrannost

AI je nezávislá na jakékoli vládě, politické ideologii, ekonomickém zájmu či náboženství. Nepodporuje ani nestojí v opozici vůči žádné vládě ani politickému systému, nepodporuje ani neoponuje názorům obětí, jejichž práva se snaží chránit. Zaměřuje se pouze na nestrannou ochranu lidských práv.

AI má po celém světě rozmanitou sít členů a sympatizantů. V současné době má více než 2,2 milionu členů, sponzorů a pravidelných přispěvatelů z více než 150 zemí a regionů světa. Přestože pocházejí z různých prostředí a mají často odlišná politická a náboženská přesvědčení, jsou jednotní ve svém odhodlání pracovat pro svět, kde může každý požívat lidská práva.

Demokracie a financování

AI je demokratické a samostatné hnutí. Nejdůležitější strategická rozhodnutí přijímá Mezinárodní rada, která je tvořena zástupci ze všech národních sekcí.

Financování hnutí závisí především na národních sekcích a místních dobrovolnických skupinách AI. AI pro svou činnost, která spočívá ve vyšetřování situace lidských práv a vedení kampaní proti jejich porušování, nevyhledává ani nepřijímá finanční pomoc od vlád.

Fakta a čísla - práce AI

Posláním Amnesty International (AI) je monitorovat stav lidských práv ve světě a bojovat za jejich dodržování. AI je ve své podstatě globální komunitou ochránců lidských práv, založenou na principu mezinárodní solidarity, efektivní a rychlé pomoci pro jednotlivce, zájmu o všechna místa na světě, univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv, nestrannosti a nezávislosti, demokracii a vzájemném respektu.

AI vznikla v roce 1961 jako spontánní reakce veřejnosti na novinový článek britského právníka Petera Benensona s názvem „Zapomenutí vězni“. Článek čtenáře vyzval, aby se pokojným způsobem zasazovali o propuštění tisíců lidí vězněných po celém světě pro jejich politické nebo náboženské přesvědčení.

Mezi cíle AI patří zejména:

  • Propuštění vězňů svědomí a spravedlivé soudy pro všechny bez rozdílu
  • Zrušení trestu smrti a zastavení mučení
  • Vymýcení nerovnoprávnosti a diskriminace
  • Ochrana uprchlíků a migrantů
  • Zastavení násilí na ženách
  • Ochrana civilistů v ozbrojených konfliktech

 

Více se dozvíte na www.amnesty.cz